தினமணி

தினமணியில் வெளியான

எனது கட்டுரைகளின் தொகுப்புகள்…

1. தினமணி ஆன்மிகம்

2. தலையங்கப் பக்கக் கட்டுரைகள்

3.தமிழ் வளர்த்த முருக பக்தர்கள்

4. தினமணி வர்த்தகம்

5. அக்கினிக் குஞ்சுகள்

6. தினமணி தேர்தல் உலா

7. ஆய்வு இமயங்கள் (மாணவர் மலர் 2019)

8. தினமணியில் வெளியான பிற கட்டுரைகள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: