தொழில்/ வர்த்தகம்

01. வாடிக்கையாளர்களை வங்கிகள் வாட்டலாமா?

02. சாயம் போன தொழில்… சாரமிழக்கும் எதிர்காலம்…

03. திருப்பூர் திருப்பம் நிகழ்த்துமா?

04.  எப்போது இவர்களுக்கு விடிவுகாலம்?

05. ஹைட்ரோகார்பன் திட்டம்: தீர்வு என்ன?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: