கவிதை

Bharathi

 

01. மரபுக்கவிதை

02. புதுக்கவிதை

03. தமிழாக்கம்

04. பஞ்சபூத வணக்கம்

 05. செம்மொழிக் கலம்பகம்

06. ஏகதேச உருவகங்கள்

07. அகத்துறைக்கு அருகே…

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: