தமிழாக்கம்

symetry

 

01. இறைவனை வழிபடு! (பஜ கோவிந்தம்)

02. ஒருமை மந்திரம் (ஏகாத்மதா மந்திரம்)

03.  காகித ஓடங்கள் (Paper Boats)

04.   சாவுப்பறை (Dirge)

05.  இளமையின் கர்வம் (The Rose and the Gardener)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: