சிறுகதை

நான் அதிகமான சிறுகதைகள் எழுதியதில்லை. 

சோதனை முயற்சியாக சில எழுதி இருக்கிறேன். 

அவற்றில் சில…

01. நேர்காணலுக்கு செல்லும் வழியில்…

02.  பழனியிலிருந்து ஒரு பாதயாத்திரை

03.  காணாமல் போன அன்னபூரணி

04.  மாற்றத்தின் மறுபக்கம்

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: