நூல்

தேசிய சிந்தனைக் கழகத்துக்காக 2009-இல் நான் எழுதிய சிறு நூல்,  ‘தெய்வப் புலவரின்  தேசிய சிந்தனை’ (32 பக்கம், ரூ.10.00).

இதன் முதல் பதிப்பு 2009-இலும், இரண்டாம் பதிப்பு 2010-இலும் வெளியானது.

DCK Book- 2009

‘தெய்வப் புலவரின்  தேசிய சிந்தனை’ – நூலின் பி.டி.எப். வடிவம்

valluvar-book

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: