சித்திரையே வருக!

13 Apr

சித்திரையே வருக!
சித்திரையே வருக! எம்
நித்திரைக் கனவுகளை
நினைவாக்க வருக!
.
(சித்திரை)
.
போனதெல்லாம் போகட்டும்!
புதுவாழ்வு பிறக்கட்டும்!
எத்திசையும் நலமாக
எந்நாளும் சிறக்கட்டும்!
.
அவலங்கள் அழியட்டும்!
அன்பெங்கும் செழிக்கட்டும்!
அவனியிலே வாழுகிற
அனைவருமே மகிழட்டும்!
.
தோஷங்கள் ஒழியட்டும்!
தேசங்கள் இணையட்டும்!
தொன்றுதொட்ட இந்நாட்டு
மக்களெல்லாம் பிணையட்டும்
.
அழுக்காறு மடியட்டும்!
அமைதிப்பூ பூக்கட்டும்!
அன்பாலே ஆளுகிற
அருள்வெள்ளம் சுரக்கட்டும்!
.
சேதங்கள் குறையட்டும்!
தீண்டாமை மறையட்டும்!
எல்லார்க்கும் பொதுவாக
வேதங்கள் பறையட்டும்!
.
(சித்திரை)
.
எதிர்காலம் நமதென்று
எக்காளம் கூட்டட்டும்!
என்றென்றும் இனிதிளமை
திக்கெட்டும் நாட்டட்டும்!
.
சேறான அரசியலும்
தெளிவாகத் திருந்தட்டும்!
வேறான எண்ணங்கள்
வெளியாகா திருக்கட்டும்!
.
தோளுயர்த்தி, விடியலென
பூபாளம் பாடட்டும்!
தொன்மைக்கும் புதுமைக்கும்
புதுப்பாலம் கூடட்டும்!
.
வீரமனம் விளைய
விதிகள் பல தளிரட்டும்!
பாரதத்தின் பண்பாடு
பாங்குடனே மிளிரட்டும்!
.
இன்பத்தால், துன்பத்தால்
மனம் தளரா திருக்கட்டும்!
இனிமேலும் வருகின்ற
எதிர்காலம் எண்ணட்டும்!
.
(சித்திரை)
.
சித்திரையே வருக! எம்
நித்திரைக் கனவுகளை
நினைவாக்கி வருக!
.
ஓம்சக்தி  (ஏப்ரல் -1999)
.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: