ஊர்கூடித் தேர் இழுப்போம்!

20 Feb

2014-02-15 16.32.43

.

ஊர்கூடித் தேர் இழுப்போம்!
ஒற்றுமையால் பொலிவுறுவோம்!

அனைவரது உழைப்பாலும்
உருவாகும் சமுதாயம்!
அனைவரது பங்களிப்பும்
இருந்தால்தான் வாழ்வுயரும்!

தானியங்கள், காய்கறிகள்
தந்திடுவார் விவசாயி!
மானம் காக்கும் ஆடை
தருபவரோ நெசவாளி!

தச்சர்களும் கொல்லர்களும்
கொத்தர்களும் உழைப்பதனால்
இல்லம் அமைகிறது;
இனிதாகிறது வாழ்க்கை!

பண்டங்கள் விற்பவரால்
பகிர்ந்துண்டு வாழுகிறோம்!
படையினில் இருப்பவரால்
பயமின்றி உறங்குகிறோம்!

அசுத்தம் நீக்குபவரால்
ஆரோக்கியம் பேணுகிறோம்!
உடலுழைப்புத் தருபவரால்
உருவாகும் புதுஉலகம்!

மருத்துவர் பிணியகற்றி
மனிதத்தைக் காத்திடுவர்!
மந்திரங்கள் ஓதுபவர்
பண்பாட்டைக் காத்திடுவர்!

வாழ்விற்கு வளம்கூட்ட
வழிகாட்டும் ஆசிரியர்!
சமுதாயம் காத்திடவே
அமைகிறது நல்லரசு!

சமுதாயம் என்பது தான்
சனங்களின் கூட்டுறவு!
அதைத்தானே காட்டுகிறது
அழகான தேரோட்டம்!

ஊர்கூடித் தேர் இழுப்போம்!
ஒற்றுமையால் பொலிவுறுவோம்!

.

-தினமணி-கோவை
(காரமடை தேரோட்ட விழா சிறப்பு மலர் 15.02.201)

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: