பரிதாபத்திற்குரியவர்கள்…

6 Oct

ஈரம் கசியும்

வெட்டப்பட்ட அடிமரத்தில்

அமர்ந்து

யாரை வெறிக்கிறது

குட்டி அணில்?

.

மரமில்லா வெற்றிடத்தை

பதைப்புடன் ஏன்

சுற்றிப் பறக்கிறது

குயில்?

.

சுட்டெரிக்கும் தரையில்

கிடக்கும் மரத்துகள்களில்

எதனை முகர்கிறது

சொறிநாய்?

.

சரக்கு வாகனத்தில் ஏற்றப்பட்ட

மரத்துண்டுகளின் மீது

எந்த நம்பிக்கையில்

பயணிக்கிறது

பரிதாப ஓணான்?

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: