அபத்தம்

6 Jun

மூக்கு முட்ட சாப்பிடும்
தொழிலாளர்நல ஆய்வாளர்.

ஏக்கத்துடன் இலைஎடுக்கும்
குழந்தைத் தொழிலாளி.

2 Responses to “அபத்தம்”

  1. Ramesh Alagesan 07/06/2018 at 4:01 AM #

    நல்லா “சாப்பிட்டா” தான் தெம்பா மக்கள் நலம் பார்க்கமுடியும்

    Like

Trackbacks/Pingbacks

  1. அபத்தம் – TamilBlogs - 07/06/2018

    […] 7 mins ago பொது Leave a comment 1 […]

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: