கவிதா!

18 Oct

கவிதா வாணீ, கலைகளின் ஆழி!
பவிதாம்பிகையே, பங்கயச்செல்வி!
வீணாதரணீ, வித்தக தேவி!
ஞானாம்பிகையே, நல்லருள் தருவாய்! 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: