சிக்கல் 

2 May

பல்லவி

சிக்கல் சிங்காரவேலா – எந்தன்
சிக்கலைத் தீர்க்க நீ ஓடி வாராய்!

அனுபல்லவி

பக்கல் வந்து பாராமல் – இந்தப்
பாவி மீது என்ன கோபம்?

சரணங்கள்

அக்கம்பக்கம் மனிதரில்லை!
அன்பு காட்ட யாருமில்லை!
தக்க ஒரு துணையுமில்லை!
தண்ணீருக்கும் வழியுமில்லை!

விக்க ஒரு பொருளுமில்லை!
விதியினில் நன்மை இல்லை!
வெக்க, மான, ரோஷமில்லை!
வெந்து வெந்து, புழுங்குகின்றேன்!

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: