சிகிச்சை 

24 May

 

தலைவலி போக
மாத்திரையை மட்டுமல்லாது
வயிற்று வலியையும் வாங்கி,
வயிற்று நோவுக்காக 
வயிற்றை அறுத்து, 
இப்போது
தையலில் வலி.
அலோபதியின்
கடைக்கண் பார்வையை 
நினைக்குந்தோறும்
நரம்பில் ஊசி ஏறுகிறது.

விஜயபாரதம் (28.01.2000)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: