இறைமை – 2

25 May

நெடிதுயர்ந்த தென்னையின்
மிளிரும் கீற்றசைவில்
இறைமையின் தாண்டவம்.
அதனருகில் பாயென கிடக்கும்
பைம்பொழிலின் நுனிமென் நடனத்தில்
இறைமையின் குதூகலம்.
வரப்பில் நீர் பாய்ச்சும் 
வெற்றுடம்பு முண்டாசுக் காரரின்
வியர்வையில் வெளிப்படும் 
இறைமையின் உழைப்பு.

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: